Powołana komisja do sprawdzenia prawidłowego zagospodarowania działki jest już po dwóch weekendach sprawdzania działek od nr 1 do 200. Dnia 20.10.2018 r. komisja odwiedzi działki od numeru 201 do 301 w godzinach od 9.00 do 16.00.

Prosimy by użytkownicy działek w w/w terminie byli na swojej działce lub wyznaczyli osobę/pełnomocnika, która udostępni wejście na teren działki, wskaże miejsce położenia kompostownika i miejsce wybudowania zbiornika na nieczystości płynne oraz umożliwi wejście do altany w celu upuszczenia wody do wybudowanej kanalizy ściekowej.

Działkowców, których nie było podczas kontroli na swoich działkach od nr 1 do 200 informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia się i umówienia także na dzień 20 października 2018 roku.

Dla wszystkich, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być w wyznaczonych terminach dla swoich działek i nie umówili się na kontrolę, wyznaczony został jeden dodatkowy dzień 10 listopada 2018 roku – jedynie po wcześniejszym umówieniu się.

Dla działek, na których wykryto nieprawidłowości wyznaczono termin na ich usunięcie do 1 kwietnia 2019 roku. Po usunięciu nieprawidłowości prosimy zgłosić się do zarządu. Działkowcy, którzy nie udostępnią działki w wyznaczonych terminach oraz nie zgłoszą swojej nieobecności będą zanotowani jako brak wymaganego zagospodarowania działki. Sporządzony protokół komisji z kontroli zostanie przekazany do Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt: Rafał Zawadzki 605-457-265