Działając na podstawie § 18 ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w 11 sierpnia 2018 roku na posiedzeniu zarządu uchwałą 87/2018 powołał Komisję Ogrodową do kontroli prawidłowości zagospodarowania działki zgodnie z § 21:

  • ust. 1 – Działka obowiązkowo powinna być wyposażona w kompostownik
  • ust. 3 – Działka obowiązkowo powinna być wyposażona w szczelny zbiornik na nieczystości płynne

Powołana komisja w wyznaczonych w 2018 roku czterech terminach skontrolowała 225 działek. W wyniku kontroli na 41 działkach brakowało kompostowników, na 62 działkach wykryto nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe, a na 6 działkach stwierdzono brak zbiorników. Kontroli nie poddało się 73 działek, w tym z jednej komisja została wyrzucona (użytkownicy działki złamali obowiązujący regulamin).

We wszystkich przypadkach, w których zostały wykryte nieprawidłowości, użytkownicy działek zostali poinformowani, że do 31 marca 2019 r. muszą uszczelnić lub wybudować nowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

Na dzień 6 kwietnia 2019 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 komisja zaplanowała ostatni przegląd zbiorników oraz kompostowników. Wszyscy działkowcy, którzy dokonali naprawy zbiorników, wybudowali nowe lub ci, których nie było w wyznaczonych terminach proszeni są by zgłosili swoją obecność na wyznaczony dzień kontroli.

KOMISJA PRZYJDZIE TYLKO NA ZGŁOSZONE DZIAŁKI !!!!!!!!

Prosimy by użytkownicy działek w w/w terminie byli na swojej działce lub wyznaczyli osobę/pełnomocnika, która udostępni wejście na teren działki, wskaże miejsce położenia kompostownika i miejsce wybudowania zbiornika na nieczystości płynne oraz umożliwi wejście do altany w celu upuszczenia wody do wybudowanej kanalizy ściekowej.

Po ostatnim już terminie zostanie sporządzony protokół z pięciu kontroli i zostanie oddany do Urzędu Miasta Poznania z wyszczególnieniem działek, które posiadają zbiorniki oraz działek, które ich nie posiadają-na których komisja nie mogła tego sprawdzić.

Kontakt: Rafał Zawadzki 605-457-265