Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w pierwszym terminie dnia 09.09.2017 o godz. 16.00 lub w drugim terminie tego samego dnia o godz. 16.30 w świetlicy ROD im. Karola Marcinkowskiego.

Zgodnie z § 33 ust. 3 statutu Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego, Walne Zgromadzenie w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej.
 6. Stwierdzenie prawomocności przez K.M.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Uchwalenie Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego.
 9. Dyskusja nad programem działania Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie funkcjonowania ogrodu.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Projekt Regulaminu dostępny jest w biurze ogrodu oraz na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego:

www.rod-marcinkowskiego.naszedzialki.pl – HASŁO: dostępne u członków zarządu.