OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 1/2015
Wykonanie sufitu podwieszanego
Numer ogłoszenia w 1/2015; data zamieszczenia: 15.05.2015 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Rodzinny Ogród Działkowy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ul J. H. Dąbrowskiego 506; 60-451 Poznań

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rod-marcinkowskiego.tejnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zarząd ROD.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sufitu podwieszanego w świetlicy ogrodowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sufitu podwieszanego o powierzchni ok. 150 m2 w świetlicy ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego znajdującej się przy ulicy J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) TERMIN WYKONANIA:
Okres 60 dni od dnia wyboru oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  • III.2.2) Wiedza i doświadczenie
  • III.2.3) Potencjał techniczny
  • III.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  • III.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    • Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę min. 150 000 zł

III.3.1) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.

Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika, jeżeli dotyczy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
z wyłączeniem zmian, dotyczących:

1) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych;

2) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót;

3) terminu wykonania zamówienia jeżeli jego przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub działania siły wyższej;

4) terminu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające przekazanie terenu budowy w terminie określonym Umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego; ul. J.H. Dąbrowskiego 506; 60-451 Poznań; w każdą sobotę w godzinach od 13.00 do 15.00.

IV.4.2) Termin składania ofert: do 13.06.2015 godzina 14:00, miejsce: Biuro Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; ul. J.H. Dąbrowskiego 506; 60-451 Poznań.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ośiwdczenie do przetargu 1-2015