PLAN PRACY ZARZĄDU

ROD IM. K. MARCINKOWSKIEGO

w POZNANIU NA ROK 2016.

1. Zaprowadzenie kartotek działek

2. Wykonanie aktualizacji map i planu zagospodarowania naszego ogrodu

3. Przekształcenie parkingów 1 i 3 oraz likwidacja i oddanie terenu parkingu

nr 2.

4. Sprawdzanie działek pod względem zagospodarowania i wyposażenia w numerki działek, kompostowniki

5. Drugi etap wymiany słupów wzdłuż głównej alei A

6. Wyrównanie alei

7. Przeglądy legalizacyjne liczników elektrycznych

8. Kontynuacja remontu świetlicy

9. Zorganizowanie Dnia Dziecka

10. Zorganizowanie Święta Pieczonej Pyry

11. Zorganizowanie Dnia Działkowca

12. Wykonanie boksu na kontenery ze śmieciami

13. Naprawa ogrodzenia

14. Sprawy finansowe, w tym egzekwowanie należności wobec ogrodu

15. Ocena bezpieczeństwa ogrodu oraz bezpiecznego korzystania z dróg ogrodowych oraz prawidłowe postoje

16. Dyżury członków zarządu w godzinach od 13-15 w soboty przyjmowania opłat w kasie ROD

17. Koordynowanie działań poszczególnych Komisji Ogrodowych.

18. Nadzór nad realizacją wykonywanych działań w ramach zawieranych umów.

19. Przeprowadzenie 12 regularnych zebrań zarządu w celu omówienia spraw bieżących naszego ogrodu

20. Organizowanie spotkań z działkowcami (przez ogłoszenie na tablicy oraz stronie internetowej naszego ogrodu)