Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego informuje, że 04.06.2024  o godz. 18.00 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu korzystania z wodociągu na naszym ogrodzie. Poniżej zamieszczamy poprawki które wspólnie omawialiśmy.

Wszystkim dziękujemy za tak liczne przybycie oraz wspólne prace nad REGULAMINEM i ZAŁĄCZNIKAMI. Jeśli cokolwiek nie zostało ujęte bardzo prosimy o niezwłoczny kontakt z zarządem.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZEŃ I ROZLICZEŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ
W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UL. DĄBROWSKIEGO 506

ROZDZIAŁ I
ZASADY PRZYŁĄCZEŃ I KORZYSTANIA Z WODOCIĄGU

 1. Korzystać z sieci wodociągowej wybudowanej w ogrodzie mają prawo wszyscy działkowcy, którzy za zgodą ZARZĄDU STOWARZYSZENIA zostaną podłączeni do sieci oraz partycypowali w kosztach wybudowanej sieci wodociągowej oraz spełniający warunki przyłączenia.

 2. Działkowiec, który zamierza podłączyć dzierżawioną działkę do sieci wodociągowej :

 1. zapoznaje się z niniejszym regulaminem;

 2. składa do Zarządu Stowarzyszenia wniosek pisemny, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu . Wzór wniosku zawiera warunki, których spełnienie przez Wnioskodawcę powoduje, że jest on poddany rozpatrzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 30 dni.

Niepełny wniosek nie jest przez Zarząd rozpatrywany.

 1. Forma pisemna wniosku dotyczy także : modernizacji przyłącza, wymiany wodomierza, wymiany plomby, czy też innego zabezpieczenia.

 2. Przyłącze nie może przechodzić przez inną działkę,

 3. Instalację wodną na działce można podłączyć przyłączem do sieci wodociągowej dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.

 4. Decyzja odmowy w sprawie przyłączenia działki do sieci wodociągowej wymaga pisemnego uzasadnienia.

 5. Przyłączenie działek do sieci wodociągowej, będzie się odbywać w wyznaczonych przez Zarząd terminach, nie częściej niż raz na dwa miesiące i nie dłużej niż sześć miesięcy.

 6. W przypadku bezinwazyjnego podłączenia działki istnieje możliwość przyłącza po uzgodnieniu z Zarządem.

ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI WODNEJ

 1. Zakup, montaż i zabezpieczenie wodomierza działkowiec wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt .

 2. Instalacja wodna ma być wykonana zgodnie z zasadami dotyczącymi takich instalacji, a wodomierz musi odpowiadać wymogom określonym przez Prezesa Głównego
  Urzędu Miar, w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych dla liczników poboru wody, a także być wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Usytuowanie wodomierza musi spełniać następujące wymagania:

 1. wodomierz należy umieścić poziomo lub pionowo, możliwie najbliżej ogólnej ogrodowej magistrali wodociągowej, w specjalnie dla tego celu przygotowanej studzience na działce, nie dalej niż 3m od ogrodzenia alejkowego, na głębokości wskazanej
  w instrukcji montażu producenta.

Usytuowanie wodomierza powinno umożliwiać łatwe dokonywanie kontroli plomb i liczników;

 1. zabrania się niszczenia infrastruktury ogrodu poprzez sytuowanie studzienki na alejce ogrodowej, a także sytuowania wodomierza w altanie działki;

 2. wodomierz musi być sprawny technicznie, posiadać plombę legalizacyjną.

Po odbiorze przyłącza wodomierza dodatkowo zostaje zabezpieczony przez osobę odbierającą całość instalacji wodnej;

 1. przed wodomierzem (od strony dopływu wody) należy umieścić zawór odcinający wodę, za wodomierzem zawór spustowy. Przez wodomierz musi przepływać cała ilość wody pobierana na działce, co oznacza zakaz wmontowania w instalację przed wodomierzem trójników lub innych urządzeń umożliwiających pobór wody poza wodomierzem;

 2. w nakrętkach przy wodomierzu muszą znajdować się otwory umożliwiające jego zaplombowanie przez odbierającego instalację przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia.

4. W szczególnie uzasadnionym pisemnie przypadku Zarząd Stowarzyszenia może wyrazić zgodę na inne usytuowanie wodomierza niż określone w Rozdz. II p.3 lit. „a” niniejszego Regulaminu.

5. Po wykonaniu wszystkich prac należy zgłosić Zarządowi Stowarzyszenia przygotowaną instalację wodną do odbioru technicznego.

6. Odbiór techniczny instalacji:

 1. odbioru technicznego przyłącza, wodomierza oraz pozostałej części instalacji wodnej dokonują protokolarnie powołani uchwałą Zarządu członkowie Komisji ds. sieci wodociągowej. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;

 2. po stwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji wodnej zgodnie
  z wymaganiami oraz oceny szczelności, Komisja zakłada na wodomierzu plombę zabezpieczającą dopuszczając instalację do eksploatacji. Kopię protokołu odbioru otrzymuje działkowiec.

7. Okresowa legalizacja wodomierza i związane z tym koszty należą do zadań działkowca.

8. Zabezpieczenie wodomierza na działce przed kradzieżą, uszkodzeniem, działaniem mrozu, zalaniem działkowiec dokonuje we własnym zakresie i na własny koszt.

ROZDZIAŁ III
OKRESOWA KONTROLA STANU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA
ORAZ LICZNIKA WODY

 1. W celu sprawdzenia (kontroli) stanu prawidłowego podłączeń instalacji wodociągowej, odczytu liczników wody, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do ujęcia wody z wodociągu osobom upoważnionym przez Zarząd Stowarzyszenia .

 2. Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez Zarząd Stowarzyszenia są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności o których mowa w Rozdz. III p.1 niniejszego Regulaminu, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki, lub bezpośrednio po skutecznym telefonicznym powiadomieniu działkowca. Z skutecznego powiadomienia zostanie sporządzona notatka.

 3. Z czynności kontrolnych sporządzony jest protokół wg wzoru stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza lub licznika, utrudniania czynności kontrolnych lub uchylania przed jej dokonaniem, kontrolujący opisują te fakty w protokole, który następnie przekazują Zarządowi Stowarzyszenia celem podjęcia wobec działkowca adekwatnych prawem przewidzianych czynności.

 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w użytkowaniu przyłącza Zarząd odłącza przyłącze wody do działki na czas usunięcia nieprawidłowości, lub wyjaśnienia niejasności.

 6. Podstawą prawną określającą sposób użytkowania wodomierzy oraz warunki ich wymiany jest Prawo o Miarach i Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 .Wodomierze z legalizacją pierwotną są dopuszczone do użytku na okres 5 lat, a po tym czasie podlegają obowiązkowi ich wymiany lub legalizacji na koszt działkowca.

 7. Komisja ds. sieci wodociągowej co pięć lat sprawdzi stan legalizacji wodomierzy. W przypadku stwierdzenia braku legalizacji wodomierza kontrolujący opisują ten fakt w protokole, który następnie przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia, celem podjęcia wobec działkowca adekwatnych prawem przewidzianych czynności.

ROZDZIAŁ IV
OPŁATY

 1. Działkowcy posiadają indywidualne wodomierze zgodne do wytycznych Zarządu
  i ponoszą opłaty za faktycznie zużytą wodą wg wskazań swojego indywidualnego wodomierza.

 2. Rozliczenie wody zużytej przez działkowca następuje wg ceny za 1 m³ stosowanej przez dostawcę wody powiększoną o koszty przesyłu wynikającej z faktury za dany okres rozliczeniowy pomnożonej przez wskazania licznika na działce. Działkowiec ma obowiązek dokonać płatności za wyliczoną opłatę za zużycie wody w 2 tygodnie (w ciągu 14 dni kalendarzowych) od umieszczenia informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 3. Działkowcy wnoszą opłatę wodną. Wysokość opłaty wodnej ustala corocznie Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Wniosek zarządu powinien zawierać w szczególności wyliczenie straty wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego i sumy wskazań podliczników oraz nadwyżki lub niedobory w opłacie wodnej z poprzedniego roku. W przypadku nadwyżki można ją przeznaczyć tylko na obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku. Opłata wodna przeznaczona jest na pokrycie kosztów eksploatacji sieci
  ogólnoogrodowej, a w szczególności na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu wody wewnątrz ogrodu oraz opłat stałych naliczanych przez dostawcę wody.

 4. Działkowcy, dla których będzie spuszczana woda z wodociągu, celem podłączenia wodociągu do altan są zobowiązani do opłacenia według wskazań głównego wodomierza ponownego napełnienia wodociągu.

 5. Odczyt wodomierzy dokonują upoważnieni członkowie Komisji ds. sieci wodociągowej 1 raz na dwa miesiące termin odczytu ustala zarząd Stowarzyszenia.

 6. W przypadku niemożliwości dokonania odczytu stanu licznika działkowiec obowiązany jest dokonać po informacji od odczytu stanu wodomierza i przekazać tę informację Zarządowi na piśmie. W takich przypadkach będzie prowadzona doraźna, wybiórcza kontrola sprawdzająca stan wodomierza i instalacji wodnej na działce.

 7. Okresowa legalizacja wodomierza i związane z tym koszty należą do zadań działkowca.

   

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ogrodowa sieć wodociągowa jest czynna całorocznie.

O zmianach lub czasowym zamykaniu dopływu wody do ogrodu Zarząd poinformuje
z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 1. Za właściwe korzystanie z całości instalacji działkowej odpowiada użytkownik Działki.

 2. Za kradzież na szkodę Stowarzyszenia oraz za rażące naruszenie porządku ogrodowego uznaje się :

 1. pobieranie wody przez działkowca poza wodomierzem;

 2. Działkowiec odpowiada ponadto za szkodę wyrządzoną w ten sposób na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

  4. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o odłączeniu dopływu wody
  do działki w przypadku:

 1. pozaregulaminowego wykonania przyłącza wodnego, niezgłoszenia wodomierza (także jego zmiany), manipulowania przy wodomierzu mającego na celu zafałszowanie prawidłowego naliczania zużycia wody, pobieranie wody bez zgłoszenia, usuwanie nałożonych plomb i zabezpieczeń;

 2. opóźnienia w zapłacie za zużycie wody przekraczającego 2 miesiące lub powyżej normy uchwalonej na Walnym Zgromadzeniu,

  5. Ponowne włączenie wody może nastąpić po usunięciu wszystkich uchybień,
  pokryciu rzeczywistych kosztów ponownego przyłączenia i jednorazowej opłaty
  za ponowne podłączenie które ustala Walne Zgromadzenie w preliminarzu .

  6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obciążyć działkowca stratami
  wody poniesionymi przez ogród w danym okresie.
  7. Nie dopuszcza się możliwości demontażu wodomierza na okres zimy bez uprzedniego poinformowania Zarządu Stowarzyszenia.

  8. W przypadku uszkodzenia plomb na wodomierzu lub samego wodomierza należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt członkom Zarządu lub członkowi Komisji ds. sieci wodociągowej, celem ustalenia dalszego toku postępowania.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr …../2024 z dnia ………..2024r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu . Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1

WNIOSEK
O PRZYŁĄCZENIE DZIAŁKI DO WSPÓLNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA
MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UL. DĄBROWSKIEGO 506

Miejscowość

Data

 

Nr działki

 

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko

 

Imię

 

 

Tel. kontaktowy

 

Adres e-mail

 

Wniosek dotyczy:

wykonania nowego przyłącza działki do wspólnej sieci wodociągowej,

ponownego przyłączenia działki do wspólnej sieci wodociągowej,

zmiany w istniejącym przyłączu działki do wspólnej sieci wodociągowej (wymiana wodomierza, zmiana plomby).

Dane osoby wykonującej podłączenie działki do sieci

 

Planowany termin rozpoczęcia prac

 

Planowany termin zakończenia prac

 

Przewidywane roczne zużycie wody w m3

 

Wskazanie celów użytkowania wody z sieci wodociągowej.

 

Szkic:

miejsce planowanego przyłącza do wspólnej sieci wodociągowej, usytuowanie studzienki na działce, zawór odcinający dopływ wody do licznika, licznik (wodomierz), zawór spustowy, prowadzenie rury od miejsca przyłącza do wspólnej sieci wodociągowej
aż do miejsca końcowego zaworu np. w altanie. We szkicu zaznaczyć należy głębokość położenia rur.

 

 

 

 

 

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią „REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRZYŁĄCZEŃ I ROZLICZEŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506”, akceptuję zawarte w nim warunki i postanowienia zobowiązując się do ich przestrzegania. Wiem, że bez zgody zarządu nie mogę podłączać działki do wspólnej sieci wodociągowej.
2. W przypadku uzyskania zgody na dokonanie przyłącza/zmiany zobowiązuję się do przywrócenia infrastruktury ogrodowej do stanu pierwotnego.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004r Nr 101, poz 926, z późn. zm.) przez zarząd STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506 w celu określenia warunków przyłączenia oraz realizacji przyłączenia do wspólnej sieci wodociągowej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo do dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Czytelny podpis Wnioskodawcy:

 


Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ
ODBIORU I ZGODY NA EKSPLOATACJĘ PRZYŁĄCZA DZIAŁKI DO WSPÓLNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ROD STOWARZYSZENIA OGRODOWEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
UL. DĄBROWSKIEGO 506

Miejscowość

Data

 

Nr działki

 

Dane Działkowca:

Nazwisko

 

Imię

 

 

Tel. kontaktowy

 

Adres e-mail

 

Wniosek dotyczy:

wykonania nowego przyłącza działki do wspólnej sieci wodociągowej,

ponownego przyłączenia działki do wspólnej sieci wodociągowej,

zmiany w istniejącym przyłączu działki do wspólnej sieci wodociągowej (wymiana wodomierza, zmiana plomby).

Skład Komisji dokonujący odbioru przyłącza

 

Element przyłącza wodnego

Zgodnie z Regulaminem

TAK

NIE

Technicznie poprawne, sprawne przyłącze instalacji działkowej do wodnej magistrali głównej?

TAK

NIE

Zawór odcinający dopływ wody do licznika(wodomierza)

TAK

NIE

Wodomierz zalegalizowany?

TAK

NIE

Zawór spustowy?

TAK

NIE

Zawór czerpalny?

TAK

NIE

Inne nie ujęte:

Czy instalacja jest szczelna?

TAK NIE

Czy całość instalacji spełnia wymagania regulaminu?

TAK NIE

UWAGI
Komisji do wykonanego przyłącza wodnego

 

Czytelny podpis działkowca:

 

Czytelne podpis członków Komisji Odbiorczej: