ZAPROSZENIE

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Dąbrowskiego 506 zaprasza na :

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

które odbędzie się 09.04.2016r w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul Dąbrowskiego 506.

Początek obrad :

w I termin godzina 14.00

w II termin godzina 14.30

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Proponowany porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD w 2016r.

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2015 rok sprawozdanie merytoryczne i finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015r.

8. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2016r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzajacej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015r.

13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD.

15. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD , Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarzad PZD).

16. Wybory uzupełniające

a) Członków Zarzad ROD

b) Komisji Rewizyjnej ROD.

c) Delegata na Okregowy Zjazd Delegatów PZD.

17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia , w tym także:

-wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej,

18. Uchwalenie planu inwestycji i remontów w tym partycypacji finansowej działkowców.

19. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2016r.

20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21. Sprawy różne.

22. Zakonczenie obrad

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU W BIURZE ROD IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506 02 KWIETNIA 2016 R.

W GODZINACH OD 13.00-15.00.