ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na :

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się 30.03.2019 roku w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506.

Początek obrad :

I termin godzina 14.00

II termin godzina 14.30

Uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Każdy członek stowarzyszenia zaproszony na walne zgromadzenie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia w 2019 r.

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia.

5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2018 rok sprawozdanie merytoryczne i finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 r.

8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2018 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2019 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

11. Dyskusja.

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2018 r.

13. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

16. Wybory uzupełniające członków Zarządu Stowarzyszenia.

17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia .

18. Uchwalenie planu inwestycji i remontów w tym partycypacji finansowej działkowców.

19. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2019r.

20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU W BIURZE STOWARZYSZENIA IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506 16 MARCA 2019 R. W GODZINACH OD 11.0014.00.

Członek Zarządu Prezes Stowarzyszenia