ZAPROSZENIE

Zarząd  Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na : 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA,

które odbędzie się 09.04.2022 roku w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506.

Początek obrad :

 I termin godzina  14.00

 II termin godzina 14.30

Uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę Członków Stowarzyszenia obecnych na zgromadzeniu.

Każdy członek Stowarzyszenia zaproszony na Walne  Zgromadzenie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Stowarzyszenia  w 2022 r.:

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2021 rok, sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z działalności w 2021 r.

8. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej  z działalności w 2021 r.

9. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną  za 2021 r.  wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu  Stowarzyszenia w 2021 r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej.

17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

18. Uchwalenie planu inwestycji i remontów w tym partycypacji finansowej działkowców.

19. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.

20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE BĘDĄ DO WGLĄDU W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506,

26 MARCA 2022 R.  W GODZINACH OD  10.00-13.00.