ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. J.H. Dąbrowskiego 506 zawiadamia, że dnia 14 kwietnia 2018 roku w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 14.00. W przypadku braku wymaganej ilości członków Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 14.30.

Zgodnie z § 33 ust. 3 statutu SO, uchwały Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w II terminie są ważne i obowiązują wszystkich bez względu na liczbę członków zwyczajnych SO obecnych na tym zgromadzeniu.

Każdy członek stowarzyszenia zaproszony na walne zgromadzenie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2017r., sprawozdanie merytoryczne i finansowe

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2017r.

8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2017r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

9. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej z działalności w 2017 r.

10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018r.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017r.

14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej.

17. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

18. Uchwalenie planu inwestycji i remontów.

19. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2018r.

20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności stowarzyszenia i ogrodu.

21. Sprawy różne.

22. Zakończenie obrad.