ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. J.H. Dąbrowskiego 506 zaprasza na :

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE,

które odbędzie się 19.06.2021 roku w świetlicy ROD im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu ul. J.H. Dąbrowskiego 506.

Początek obrad :

w I termin godzina 14.00

w II termin godzina 14.30

Uchwały walnych zgromadzeń odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę Członków Stowarzyszenia obecnych na zgromadzeniu.

Każdy Członek Stowarzyszenia zaproszony na Walne Zgromadzenie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia w 2021 r.

1. Otwarcie zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w 2020 rok sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

7. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za całą kadencję 2017-2021.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 r. oraz za kadencję 2017-2021.

9. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej za 2020 rok oraz za kadencję 2017-2021.

10. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną za 2020 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

11. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2021 r.

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

13. Dyskusja.

14. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2020 r.

16. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczej.

19. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej.

20. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia .

21. Uchwalenie planu inwestycji i remontów w tym partycypacji finansowej działkowców.

22. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2021r.

23. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

24. Sprawy różne.

25. Zakończenie obrad

MATERIAŁY SPRAWOZDAWCZE DOSTĘPNE SĄ DO WGLĄDU W BIURZE STOWARZYSZENIA IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 506 12 czerwca 2021 R. W GODZINACH OD 11.00-13.00.