Zgodnie z uchwałą nr 8/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego („W przypadku łamania regulaminu z powodu zaniedbania działki lub wystających elementów roślin w pierwszej kolejności Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest wezwać użytkowników danych działek do uporządkowania przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. W przypadku nie usunięcia zaniedbań zarząd ma prawo wezwać pisemnie i obciążyć działkowca kosztami zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego. ”)

 Zarządu Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu wzywa wszystkich użytkowników działek do przycięcia wystających nasadzeń na użytkowanych działkach.