ZAWIADOMIENIE


Zarząd ROD im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 506

zawiadamia, iż w dniu 07.01.2017 r. w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o godzinie 14.00

odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Uchwały zebrania działkowców w I terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.

W przypadku niepodjęcia uchwały w pierwszym terminie z powodu braku obecności co najmniej połowy liczby działkowców korzystających z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała zebranie działkowców odbędzie się w drugim terminie.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu 07.01.2017 r. w w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o godzinie 15.00

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.

 

 

PROSIMY O ZABRANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Projekt statutu proponowanego stowarzyszenia będzie dostępny na

1.W gablotach ogrodu

2. Stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. K. Marcinkowskiego:www.rod-marcinkowskiego.naszedzialki.pl

3.W świetlicy ogrodu dnia 6.01.2017 r. w godzinach od 14 do 18.

4.Zostanie także odczytany na zebraniu działkowców w dniu 7.01.2017 r.