Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im. K. Marcinkowskiego

przypomina działkowcom przebywającym czasowo na pobyt stały

o konieczności informowania Zarządu o tym fakcie, celem dopłaty za śmieci.