Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że od 1 lipca 2022 roku Miasto Poznań podniosło stawkę za wywóz odpadów z terenów ROD z kwoty 58,21 zł na 101,75 zł za każdy pojemnik, to jest podwyżka o 75%!!!

        Wzywamy wszystkich działkowców do zgniatania kartonów, butelek plastikowych i nie wywalania odpadów nie będących odpadami komunalnymi.     Zwróćcie uwagę na to, co robią wasi sąsiedzi wokół. Jeśli nie zmniejszymy ilości wywożonych kontenerów niezbędna będzie podwyżka dla działkowców za odpady adekwatnie do wzrostu cen wywozu tj.:

z 130 zł dla działek niezamieszkałych na 227,50 zł

oraz

z 24 zł od osoby zamieszkałej na 42 zł

Tylko wspólnie możemy zapanować na kosztami wywozu. Pilnujmy się wzajemnie bo płacić będziemy wszyscy.