ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 506 zawiadamia, iż w dniu 07.06.2014 r. w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o godzinie 14.00 odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w ww. terminie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ww. ROD odbędzie się w dniu 07.06.2014 r. w w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o godzinie 15.00

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.

 PROSIMY O ZABRANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Wyciąg z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Art. 72. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.