Zarząd Stowarzyszenia im. K. Marcinkowskiego od dłuższego czasu obserwuje zgodność złożonych deklaracji o ilości osób mieszkających na poszczególnych działkach z ich stanem faktycznym co wiąże się z niewłaściwą opłatą za wywóz śmieci. Z uwagi na rozbieżności na kilku działkach polegające na zaniżeniu faktycznej liczby mieszkających osób Zarząd Stowarzyszenia wzywa nieuczciwych działkowców do złożenia prawidłowej deklaracji i wnoszenie opłaty za odpady w stosownej wysokości do faktycznej ilości zamieszkujących osób na działce. W przypadku nie złożenia właściwej deklaracji, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków zostanie podjęta decyzja co do konsekwencji dla tych nieuczciwych działkowców.